#Raysbaseball #devyrozay (Taken with Instagram at Tropicana Field)

#Raysbaseball #devyrozay (Taken with Instagram at Tropicana Field)